Marc Llegal

.
 • Agregar a Technorati
 • Agregar a Del.icio.us
 • Agregar a DiggIt!
 • Agregar a Yahoo!
 • Agregar a Google
 • Agregar a Meneame
 • Agregar a Furl
 • Agregar a Reddit
 • Agregar a Magnolia
 • Agregar a Blinklist
 • Agregar a Blogmarks

1.- Acta de les llibertats de l'UNESCO.(1)

Acort de l'UNESCO de 1954:

1.- La llengua materna es el mig natural d'expressio d'una persona; i una de les seues primeres necessitats es desenrollar al maxim la seua aptitut per a expressar-se.

2.- Tots els alumnes han de començar els seus cursos escolars en la llengua materna.

3.- No existix res en l'estructura d'una llengua que impedixca convertir-se en un vehicul de civisacio moderna.

4.- Si la llengua materna resulta adequada, en tots els aspectes, per a servir de vehicul d'instruccio en les Universitats i establiments d'ensenyança, es precis utilisar-la com a tal.

UNESCO 1960:

Art. 5, Apartat 1.c) S'ha de reconeixer als membres de les minories nacionals el dret a eixercir les activitats docents que les son propies, entre elles, la d'establir i mantindre escoles i, segons la politica de cada Estat en materia d'educacio, utilisar i ensenyar el seu propi idioma.

Apartat 2. Els Estats, parts integrants de la present Convencio, es comprometen a pendre totes les disposicions que calguen per a garantir l'aplicacio dels principis enunciats en l'Apartat 1 d'est articul.(Espanya deposità l'Instrument d'Acceptacio, el dia 30 d'agost de 1969. El text de la Convencio fon publicat en el Bolleti Oficial de l'Estat del dia 1 de novembre de 1969.)Sense comentaris.

UNESCO 1962:

" En resum, l'extermini d'una cultura i d'un poble son una mateixa cosa."2.- Constitucio de l'estat espanyol.

En la constitucio podem llegir en l'articul 3:

Apartat 2: Les atres llengües espanyoles seran tambe oficials en les respectives Comunitats Autonomes d'acort en els seus estatuts.

Apartat 3: La riquea de les distintes modalitats llingüistiques d'Espanya es un patrimoni cultural que sera objecte d'especial respecte i proteccio.3.- L'Estatut d'autonomia valenciana.

En el nostre estaut podem llegir:

"Articul septim:

U. Els dos idiomes oficials de la comunitat autonoma son el valencià i el castellà. Tots tenen el dret a coneixer-los i usar-los.

Dos. La Generalitat valenciana garantisarà l'us normal i oficial de les dos llengües i adoptarà les mides necessaries per a assegurar el seu coneiximent.

Tres. Ningu podra ser discriminat per rao de la seua llengua.

Quatre. S'otorgarà especial proteccio i respecte a la recuperacio del valencià.

Cinc. La llei establirà els criteris d'aplicacio de la llengua propia en l'Administracio i en l'ensenyança.

Sis. Per mig de llei es dellimitaran els territoris en els quals predomine l'us d'una o una atra llengua, aixina com els que poden exceptuar-se de l'ensenyança i de l'us de la llengua propia de la Comunitat."4.- Llei d'us i ensenyança de la llengua valenciana.

En el Preambul d'esta llei podem trobar que i com es categorisa i definix al valencià, en el seu apartat cuart:

"(...) La Generalitat Valenciana te un compromis irrenunciable en la defensa del patrimoni cultural de la Comunitat autonoma i d'una manera especial en la recuperacio del valencià, llengua historica i propia del nostre poble, del qual constituix la mes peculiar senya d'identitat.(...)"

En el titul preliminar "Principis generals", i mes concretament en l'articul segon podem llegir:

"Articul segon:

El valencià es llengua propia de la Comunitat Valenciana i, en conseqüencia, tots els ciutadans tenen dret a coneixer-la i a usar-la oralment i per escrit tant en les relacions privades com en les relacions en les instancies publiques."

Tambe es interesant llegir el titul primer "De l'us del valencià", i mes concretament el capitul primer "De l'us oficial", i el seu articul septim que diu:

"Articul septim:

U. El valencià com a llengua propia de la Comunitat Valenciana, ho es tambe de la Generalitat i de la seua administracio publica, de l'administracio local i de les atres corporacions i institucions publiques depenents d'aquelles."

Podem trobar-nos mes eixemples de la categorisacio del valencià com una llengua, en l'articul 18, en el punt tercer, per eixemple:

"Articul 18:

Tres. El valencià i el castellà son llengües obligatories en els plans d'ensenyança dels nivells no universitaris, llevat de l'excepcio feta en el punt u."

(1) Col. Valldaura.Doctrina sobre la llengua valenciana.Valencia.1992.pag 64,65.